303 majandustehingut

  ISBN 978-9985-9910-4-6, 2009, 336 lk. 

 Hetkel otsas!

  Sisukord

Autor
Enn Leppik (s. 1949) on lõpetanud Tartu Ülikooli 1971. aastal. Täiendanud oma teadmisi Tartu Ülikooli aspirantuuris ja Saksamaal Kielis. Töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õppejõuna, Audiitorbüroos ELSS AS audiitorina, KPMG Estonias audiitor-partnerina. Käesoleval ajal töötab rahvusvahelist audiitorfirmade ketti Nexia International esindavas Audiitorbüroos ELSS AS juhataja-audiitorina. On samal ajal Tartu Ülikoolis külalislektor, kus peab loenguid finantsarvestusest ja audiitorkontrollist. Teeb õppetööd ka finantspraktikute täiendkoolitustel. Enn Leppik on vannutatud audiitor alates 1990. aastast. Ta on olnud aastaid audiitortegevuse nõukogu liige. Käesoleval ajal kuulub audiitorite kutsekomisjoni koosseisu. On kirjutanud publikatsioone majandusarvestuse ja ettevõtluse valdkondades.

Sisukord

RAHA ARVESTUS

 1. Raha laekumine kassasse.
 2. Raha laekumine kassasse kauba müügi korral
 3. Raha väljamaksmine kassast 
 4. Raha laekumine pangakontole 
 5. Ülekande tegemine pangakontolt
 6.  Kingina saadud raha arvelevõtmine 

 

VÄLISVALUUTA TEHINGUTE  KAJASTAMINE 

 1. Välisvaluuta ost 
 2. Ostjale välisvaluutas esitatud nõue 
 3. Välisvaluutas fikseeritud nõude laekumine ja konverteerimine kroonidesse 
 1. Välisvaluuta laekumine välisvaluuta kontole
 2. Välisvaluutas fikseeritud kohustus
 3. Välisvaluutas fikseeritud kohustuse tasumine kroonides pangakontolt 
 1. Välisvaluutas fikseeritud kohustuse tasumine kroonides sularahaga
 2. Välisvaluutas fikseeritud kohustuse tasumine välisvaluutaga pangakontolt
 1. Välisvaluutas fikseeritud pikaajaliste finantsinvesteeringute arvele võtmine 
 1. Välisvaluuta jäägi hindamine bilansipäeval
 2. Välisvaluutas fikseeritud kohustuste hindamine bilansipäeval 
 3. Välisvaluutas fikseeritud nõuete hindamine bilansipäeval 
 4. Välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsete varade (kajastatakse õiglases väärtuses)        ümberhindamine bilansipäeval

LÜHIAJALISTE FINANTSINVESTEERINGUTE 

ARVESTUS 

 1. Aktsiate ost lühiajalise investeeringuna 
 2. Aktsiate kajastamine bilansis õiglases väärtuses (muutused läbi kasumiaruande) 
 1. Õiglases väärtuses kajastatavate aktsiate (muutused läbi kasumiaruande) müük 
 1. Aktsiate kajastamine bilansis õiglases väärtuses (muutused läbi omakapitali ümberhindluse reservi) 
 1. Õiglases väärtuses kajastatavate aktsiate (muutused läbi omakapitali ümberhindluse reservi) müük 
 2. Ettevõte kasutab finantsvara ostu ja müügi arvestusel väärtuspäeva meetodit, ning bilansipäev jääb tehingu ja väärtuspäeva vahelisele perioodile
 1. Ettevõte kasutab finantsvara ostu ja müügi arvestusel tehingupäeva meetodit 
 1. Aktsiate müük soetusmaksumusega 
 2. Lühiajalise investeeringuna soetatud aktsiate müük, kui müügihind ületab ostuhinna 
 1. Lühiajalise investeeringuna soetatud aktsiate müük ostuhinnast madalama müügihinnaga 
 2. Aktsiate kulukskandmine nende müügi korral kasutades FIFO meetodit
 1. Finantsvarade allahindlused (soetusmaksumuses kajastatavad aktsiad)
 1. Finantsvarade allahindlus (õiglases väärtuses muutusega läbi omakapitali reservi kajastatavad võlakirjad) 
 2. Finantsvarade allahindluse tühistamine (õiglases väärtuses muutusega läbi omakapitali reservi kajastatavad võlakirjad) 
 1. Lühiajaliste võlakirjade ost
 2. Lühiajaliste võlakirjade müük kasumiga 
 3. Lühiajaliste võlakirjade müük kahjumiga 
 4. Repotehing väärtpaberitega 

 

TULETISVÄÄRTPABERITE ARVESTUS 

 1. Ostuoptsiooni ostmine
 2. Ostuoptsiooni kasutamine 
 3. Ostuoptsiooniga soetatud aktsia edasimüük 
 4. Ostuoptsiooni mittekasutamine 
 5. Müügioptsiooni ostmine 
 6. Müügioptsiooni kasutamine
 7. Müügioptsiooni mittekasutamine
 8. Forwardtehingu kajastamine (finantsvarana) 
 9. Forwardtehingu kajastamine (kohustusena) 

 

OSTJATE VASTU ESITATUD NÕUETE ARVESTUS 

 1. Kauba müük maksetähtajaga
 2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved
 3. Ostjate vastu esitatud nõuete osaline allahindamine 
 4. Ostjate vastu esitatud nõuete allahindamine, kasutades nõude diskonteerimist nüüdisväärtusesse 
 5. Ebatõenäoliselt laekuva arve laekumine 
 6. Ebatõenäoliselt laekuva nõude tunnistamine lootusetuks nõudeks 
 1. Laekumata arve tunnistamine lootusetuks nõudeks 
 2. Lootusetu nõude laekumine 
 3. Individuaalselt ebaoluliste finantsvarade allahindlus
 4. Ostjate vastu esitatud nõuete allahindlus, kasutades aegumisprotokolli 
 1. Lühiajaliste nõuete müük (regressiõiguseta faktooring) 
 2. Lühiajaliste nõuete müük (regressiõigusega faktooring)

 

OSTJATE VEKSLITE ARVESTUS 

 1. Intressi mittekandvad ostjavekslid 
 2. Intressi mittekandva ostjaveksli edasimüük enne veksli tähtpäeva 
 1. Intressi kandvad ostjavekslid 
 2. Intressi kandvate ostjavekslite edasimüük enne veksli tähtpäeva 

 

MITMESUGUSTE NÕUETE ARVESTUS 

 1. Arveldused aktsionäridega
 2. Lühiajalise laenu andmine 
 3. Lühiajalise laenu allahindamine 

 

VIITLAEKUMISTE ARVESTUS 

 1. Laekumata laenuintress 
 2. Laekumata dividendid 
 3. Lühiajalistelt võlakirjadelt saadav intress 
 4. Muude viitlaekumiste (rendi-) arvestus

 

TULEVASTE PERIOODIDE KULUDE ARVESTUS 

 1. Rendi ettemaks 
 2. Kindlustuskulude arvestus 

 

VARUDE ARVESTUS

 1. Materjali / kauba ost, kui firma ei ole käibemaksukohustuslane
 1. Materjali / kauba ost, kui firma on käibemaksukohustuslane 
 1. Ettemaksed tarnijatele 
 2. Kauba /materjali kandmine kulusse individuaalmaksumuse meetodil 
 1. Kauba / materjali kandmine kulusse kaalutud keskmise soetushinna meetodil 
 2. Kauba / materjali kandmine kulusse FIFO meetodil 
 3. Kauba / materjali allahindlus 
 4. Kauba / materjali mahakandmine 
 5. Materjalide allahindamise vajaduse otsustamine, arvestades nendest valmistatavate valmistoodete soetusmaksumust
 1. Kauba väljastamine komisjonärile 
 2. Valmistoodangu soetusmaksumuse arvestus 
 3. Toodete soetusmaksumuse kindlaksmääramine kombineeritud tootmisprotsessi korral 
 1. Kõrvaltoodete arvelevõtmine

 

PIKAAJALISTE FINANTSINVESTEERINGUTE 

ARVESTUS 

 1. Aktsiate ost pikaajalise investeeringuna
 2. Aktsiate soetamine, kui aktsiate eest tasutakse investeerija varaga ja rahas
 1. Aktsiate soetamine, kui aktsiate eest tasutakse investeerija oma aktsiatega ja rahas 
 1. Aktsiate soetamine, kui aktsiate eest tasutakse emiteeritavate aktsiatega 
 1. Aktsiate soetusmaksumus lisatingimustega aktsiate ostu-müügi lepingu puhul 
 1. Soetatud finantsvara (pikaajalise nõude) soetus- maksumus ja selle ümberarvestus järgnevate aruandeaastate lõpul 
 1. Nõuete kajastamine juhul, kui laenu nominaalintress vastab turuintressile ja puuduvad tehingutasud 
 2. Pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamine bilansipäeval 
 1. Väljaantud pikaajalised laenud 
 2. Väljaantud pikaajalise laenu (korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatav finantsvara) allahindlus 

 

 1. Väljaantud pikaajalise laenu (korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatav finantsvara) allahindluse tühistamine 
 1. Väljaantud pikaajalise laenu allahindluse vajaduse selgitamine (kaalutlused laenusaaja finantsraskuste korral) 
 1. Nõuete kajastamine bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses 
 1. Väljaantud pikaajaline laen juhul, kui nominaalintress on oluliselt madalam turuintressist 
 1. Pikaajalise investeeringuna soetatud aktsiate müük, kui müügihind ületab bilansilise maksumuse 
 2. Pikaajalise investeeringuna soetatud aktsiate müük ostuhinnast madalama müügihinnaga 
 3. Soetusmaksumuses kajastatavate väärtpaberite allahindlus 

 

VÕLAKIRJADE ARVESTUS

 1. Pikaajaliste võlakirjade ost – ostuhind võrdub nimiväärtusega
 1. Pikaajaliste võlakirjade ost nimiväärtusest kõrgema hinnaga 
 1. Pikaajaliste võlakirjade ost nimiväärtusest madalama hinnaga 
 1. Võlakirjade korrigeeritud soetusmaksumuse arvutamine, kasutades sisemist intressimäära 
 2. Konverteeritavate võlakirjade vahetamine aktsiate vastu

 

ÄRIÜHENDUSTE ARVESTUS 

 1. Teise ettevõtte varade ja kohustuste omandamine äriühenduse käigus
 1. Omandamise kuupäev ja soetusmaksumus kui omandamine toimub aktsiate emiteerimise teel 
 2. Kapitaliosaluse meetodi rakendamine 
 3. Ostuanalüüsi koostamine ja omandatud netovara õiglase väärtuse hindamine
 1. Investeeringu kajastamine emaettevõtte konsolideerimata bilansis, emaettevõttel on kohustus koostada konsolideeritud aruanne
 1. Emaettevõtte osa tütarettevõtte poolt makstavatest dividendidest (kapitaliosaluse meetod)
 2. Dividendide maksmine (investeeringut arvutatakse soetusmaksumuse meetodil) 
 1. Dividendide maksmine, kui investeeringuobjekt maksab välja kasumit, mis on teenitud enne, kui investor soetas osaluse selles ettevõttes 
 1. Sidusettevõtte aktsiakapitali suurendamine – osalus ei muutu 
 1. Sidusettevõtte aktsiakapitali suurendamine – osalus väheneb 
 1. Sidusettevõtte aktsiakapitali suurendamine – osalus suureneb 
 1. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui soetusmaksumus on omandatud netovara bilansilisest maksumusest väiksem
 1. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui soetusmaksumus on omandatud netovara bilansilisest maksumusest suurem 
 1. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui ühe ettevõtte puhul on kaasatud ka vähemusosalus, mis ei kuulu sama kontrolli alla 
 2. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äri- ühendus, kui omandaja ettevõte emiteerib omandatud netovarade soetamise eesmärgil omakapitaliinstrumente 

   VÄHEMUSOSALUSEGA TEHTUD TEHINGUTE ARVESTUS 
 1. Vähemusosaluse soetus (emaettevõtte kontseptsioon) 
 2. Vähemusosaluse soetus (äriettevõtte kontseptsioon) 
 3. Vähemusosaluse müük (emaettevõtte kontseptsioon)
 4. Vähemusosaluse müük (äriettevõtte kontseptsioon) 

 

KINNISVARAINVESTEERINGUTE ARVESTUS 

 1. Kinnisvarainvesteeringu soetus 
 2. Kinnisvarainvesteeringu hindamine bilansipäeval 
 3. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimine ja ümberhindlus (põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe on ümberklassifitseerimise päeval positiivne) 
 1. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimine ja ümberhindlus (põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe on ümberklassifitseerimise päeval negatiivne) 
 1. Kinnisvarainvesteeringu kajastamine aastaaruandes 
 2. Kinnisvarainvesteeringu müük 

 

MATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUS 

 1. Materiaalse põhivara ost 
 2. Vara soetamine mitterahalise vahetustehingu (bartertehingu) teel 
 1. Vara soetamine mitterahalise vahetustehingu (bartertehingu) teel, kusjuures vahetatavat varaobjektide õiglane väärtus pole usaldusväärselt määratav 
 1. Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine (objekti ehituse finantseerimiseks on võetud eraldi laen) 
 2. Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine (objekti ehitust finantseeritakse üldisest võõrkapitalist) 
 3. Materiaalse põhivara soetamine (soetusmaksumuses kajastatakse ka vara tulevase demonteerimisega seotud kulutused)
 4. Vara võtmine kasutusrendile 
 1. Materiaalse põhivara soetamine kapitalirendi kaudu
 2. Põhivaraobjekti arvelevõtmine eraldi komponentidena .
 3. Väljavahetatavate komponentide asendamine
 4. Tasuta saadud materiaalse põhivara arvelevõtmine 
 5. Maa, maarajatise ja hoone maksumuse eraldamine
 6. Materiaalse põhivara amortisatsioon (lineaarne meetod) .
 7. Materiaalse põhivara amortisatsioon (tegevusmahu meetod) 
 8. Materiaalse põhivara amortisatsioon (kahekordselt alaneva jäägi meetod) 
 9. Vara amortisatsiooni perioodi muutmine 
 1. Materiaalse põhivara müük kahjumiga 
 2. Materiaalse põhivara müük kasumiga 
 3. Vara andmine kasutusrendile 
 4. Põhivara andmine kapitalirendile 
 5. Materiaalse põhivara mahakandmine 
 6. Materiaalse põhivara allahindlus 
 7. Varasema väärtuse languse tühistamine
 8. Vara väärtuse test (masinad) 
 9. Raha genereeriva üksuse (tootmistsehhi) väärtuse test 
 10. Materiaalse põhivara üleshindlus 
 1. Üleshinnatud hoone uue soetusmaksumuse amortiseerimine 
 1. Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks
 2. Põhivara parenduste ja remondi kajastamine 

  BIOLOOGILISTE VARADE ARVESTUS 
 1. Bioloogilise vara arvelevõtmine (arvestades müügikulutusi ja transpordikulusid) 
 1. Bioloogilise vara hindamine bilansipäeval, kui ettevõte on sõlminud pikaajalise lepingu bioloogiliste varade müügiks. 
 1. Bioloogilise vara õiglase väärtuse leidmine, kasutades vara kasutamisel tekkivate diskonteeritud neto rahavoogude meetodit
 1. Bioloogilise vara õiglase väärtuse leidmine, võttes aluseks soetusmaksumust ja varade bioloogilist muundumist 
 1. Bioloogiliste varade soetamine koos maaga 
 2. Bioloogilise vara müük 
 3. Bioloogilise vara ümberhindlus aruandeperioodi lõpus 
 1. Bioloogiliste varade ja põllumajandusliku toodangu kajastamise kohta õiglase väärtuse meetodiga ning kasumiaruande koostamine 

 

IMMATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUS 

 1. Patendi arvestus .............................................................. 168
 2. Patendi arvestus (patendi juriidiline eluiga on pikem kui selle majanduslikult kasulik eluiga) ......................... 169
 3. Patendi arvestus (firma teeb patendi kasutamise vältel kulutusi selle tõestamise ja kaitsmise eesmärgil) ........... 169 173. Patendi arvestus (müük) ................................................. 170
 4. Arvuti tarkvara arvestus ................................................. 170
 5. Arenguväljaminekute arvestus (uus toode) .................... 171
 6. Arenguväljaminekute arvestus (veebileht) ..................... 172
 7. Firmaväärtuse arvestus ................................................... 172
 8. Negatiivse firmaväärtuse arvestus .................................. 173
 9. Firmaväärtuse väärtuse test ............................................ 174 LÜHIAJALISTE LAENUDE JA VÕLAKIRJADE 

ARVESTUS ............................................................................. 176

 1. Lühiajalise laenu saamine ja tagastamine ...................... 176
 2. Nimiväärtuses müüdud vahetusvõlakirjade

vahetamine emiteeritavate aktsiate vastu ....................... 177

 1. Nimiväärtuses müüdud vahetusvõlakirjade

vahetamine oma aktsiate vastu ....................................... 178

 1. Preemiaga müüdud vahetusvõlakirjade vahetamine

aktsiate vastu .................................................................. 178

 1. Forwardtehingu kajastamine (finantskohustusena) ........ 179

 

SAADUD ETTEMAKSETE ARVESTUS .............................. 180

 1. Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest .................. 180

 

TARNIJATELE OLEVATE VÕLGADE ARVESTUS .......... 181

 1. Ostmine maksetähtajaga ................................................. 181
 2. Ostmine kui tasutakse pangakaardiga ............................ 181
 3. Krediiti ost allahindlusega sõltuvalt maksetähtajast ...... 182
 4. Intressikandvad vekslivõlad ........................................... 182
 5. Intressi mittekandvad vekslivõlad .................................. 183

 

MAKSUVÕLGADE ARVESTUS .......................................... 184

 1. Töötuskindlustusmaksu kinnipidamine .......................... 184
 2. Tulumaksu kinnipidamine maksuvaba tulu

rakendamisel ................................................................... 184

 1. Tulumaksu kinnipidamine kui maksuvaba tulu ei

rakendata ........................................................................ 185

 1. Tulumaksu kinnipidamine tööettevõtulepingu korral .... 185
 2. Tööandja töötuskindlustusmaksu arvestamine ............... 186
 3. Sotsiaalmaks ................................................................... 186
 4. Kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötus-

kindlustusmakse tasumine .............................................. 186 198. Erisoodustuste tulumaks ja sotsiaalmaks ....................... 187

 1. Käibemaksu arvestus ...................................................... 187 VIITVÕLGADE ARVESTUS ................................................. 188
 2. Palgaarvestus .................................................................. 188
 3. Puhkusetasude reserv ja puhkusetasu maksmine ........... 188
 4. Puhkusetasude reservi korrigeerimine aasta lõpus ......... 189
 5. Palga väljamaksmine ...................................................... 190
 6. Väljamaksmata dividendide arvestus ............................. 190
 7. Intressivõlad ................................................................... 190

 

LÜHIAJALISTE ERALDISTE ARVESTUS .......................... 191

 1. Garantiieraldis ................................................................ 191
 2. Eraldis kohtuvaidluse suhtes .......................................... 192
 3. Eraldis kahjuliku lepingu suhtes ..................................... 192
 4. Restruktureerimiseraldised ............................................. 193
 5. Dividendide tulumaksu kajastamine .............................. 193
 6. Dividendide tulumaksu kajastamine (tulumaksukulu ja tulumaksukohustuse korrigeerimine aastaaruande

koostamisel) ................................................................... 194

 1. Dividendide tulumaksu kajastamine (juhul kui ettevõte on kohustatud kinni pidama täiendavat tulumaksu 

välisriiki makstavalt dividendilt) .................................... 194

 

SIHTFINANTSEERIMISE ARVESTUS ................................ 195

 1. Tegevuskulude sihtfinantseerimise arvestus

brutomeetodil (kulud kahel aastal) ................................. 195

 1. Tegevuskulude sihtfinantseerimise arvestus (kulud
 2. a., sihtfinantseerimine 2006. a.) ........................... 196 215. Tegevuskulude sihtfinantseerimine netomeetodil .......... 197
 3. Varade sihtfinantseerimine brutomeetodil ..................... 197
 4. Varade sihtfinantseerimine netomeetodil ....................... 199
 5. Mitterahaline sihtfinantseerimine ................................... 200
 6. Sihtfinantseerimise korras saadud hoone kajastamine

aastaaruandes .................................................................. 201

 

 1. Põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine ............ 201
 2. Sihtfinantseerimise tagastamine ..................................... 202
 3. Sihtfinantseerimine (kompleksülesanne) ....................... 203

 

PIKAAJALISTE KOHUSTUSTE ARVESTUS ..................... 204

 1. Emiteeritud võlakirjade müük nimiväärtusega ............... 204
 2. Emiteeritud võlakirjade intressi arvestus ....................... 205
 3. Emiteeritud võlakirjade müük alla nimiväärtuse –

diskontoga ...................................................................... 205

 1. Emiteeritud võlakirja diskonto mahaarvestamine .......... 205
 2. Emiteeritud võlakirjade müük üle nimiväärtuse –

preemiaga ....................................................................... 206

 1. Emiteeritud võlakirjade preemia mahaarvestamine ....... 206
 2. Võlakirjade tagasikutsumine kahjumiga ........................ 207
 3. Võlakirjade tagasikutsumine kasumiga .......................... 207
 4. Pikaajalise võlakirja korrigeeritud soetusmaksumuse arvutamine kasutades sisemisest intressimäära .............. 208 232. Pikaajalise laenu saamine ............................................... 210
 5. Saadud laenu kajastamine korrigeeritud soetus- maksumuse meetodil juhul, kui tehingutasude mõju sisemise intressimäära arvestusele on ebaoluline ........... 211
 6. Saadud laenu tehingutasude kajastamine kuluna lineaarselt laenu lõpptähtajani jäänud perioodi jooksul . 212
 7. Kohustuse (intressivaba laen) kajastamine bilansis

korrigeeritud soetusmaksumuses .................................... 212 236. Müügi-tagasirendi arvestus ............................................ 213

 1. Materiaalse põhivara soetamine, kui selle eest

tasutakse pikaajalise järelmaksuga ................................. 214

 1. Materiaalse põhivara soetamine, juhul kui vara soetusmaksumusse kaasatakse vara tulevase demonteerimisega

seotud kulutused ............................................................. 215  OMAKAPITALI JA KASUMIJAOTUSE ARVESTUS ......... 216

 1. Emiteeritud aktsiate märkimine ...................................... 216
 2. Emiteeritud aktsiate müük ülekursiga ............................ 216
 3. Emiteeritud aktsiate eest tasutakse mitterahalise

sissemaksega .................................................................. 217

 1. Aktsiate või osade märkimise ebaõnnestumine .............. 217
 2. Aktsiate emissiooni tühistamine, juhul kui kõiki

aktsiaid ei osteta välja..................................................... 218 244. Oma aktsiate tagasiostmine ............................................ 218

 1. Oma aktsiate müük soetusmaksumusest kõrgema

hinnaga ........................................................................... 219

 1. Oma aktsiate müük soetusmaksumusest madalama

hinnaga ........................................................................... 219

 1. Oma aktsiate kustutamine – tagasiostetud omaaktsiate soetusmaksumus on väiksem kui nende maksumus

esmasel emiteerimisel ..................................................... 220

 1. Oma aktsiate kustutamine – tagasiostetud omaaktsiate soetusmaksumus on suurem kui nende maksumus

esmasel emiteerimisel ..................................................... 220 249. Päritud oma aktsiate tühistamine .................................... 221

 1. Aktsiakapitali vähendamine ja sellega seotud

tulumaksu kajastamine ................................................... 221 251. Kasumijaotus .................................................................. 222

 1. Dividendide maksmine aktsionäridele ........................... 223
 2. Kohustusliku reservkapitali moodustamine ................... 223
 3. Kohustusliku reservkapitali kasutamine ......................... 223
 4. Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni korras .... 224
 5. Sihtotstarbelise reservi moodustamine ........................... 224

 

TULU ARVESTUS ................................................................. 225

 1. Müük, kui müüja ei ole käibemaksukohustuslane ............. 225
 2. Müük, kui müüja on käibemaksukohustuslane .............. 225
 3. Krediitmüük allahindlusega sõltuvalt maksetähtajast.... 226
 4. Müük, kui müügitulud ei laeku müüjale, vaid vahendajale (agendile, komisjonärile jne) ...................... 226 261. Müük, kui ei tasuta rahas ................................................ 227
 5. Tulu kajastamine saadaoleva tasu õiglases väärtuses

(diskonteerimisel kasutatakse turu keskmist 

intressimäära) ................................................................. 227 263. Sarnaste kaupade vahetus ............................................... 229

 1. Kauba vahetus temast erineva kauba vastu .................... 229
 2. Kliendilojaalsusprogrammi tulu kajastamine (boonus-

punktide andmine) .......................................................... 230

 1. Kliendilojaalsusprogrammi tulu kajastamine (soodustus ostjale: ostad kaks asja, saad kolmanda

poole hinnaga) ................................................................ 232

 1. Müügitulu kajastamine tehingu komponentide

tasandil ........................................................................... 233

 1. Installeerimist vajavate kaupade müük, kui installeerimise kohustus on müüjal (installeerimine

on töömahukas) .............................................................. 234

 1. Installeerimist vajavate kaupade müük, kui installeerimise kohustus on müüjal (installeerimine

ei ole töömahukas).......................................................... 235

 1. Tulu kajastamine kauba müügist, kui kauba tootmine algab pärast ostutellimuse saamist ning ostja on teinud

ettemakse ........................................................................ 235

 1. Müügitulu kajastamine teenuste müügil (hooldustasu) .. 236 272. Tulu kajastamine valmidusastme meetodil .................... 237
 2. Oodatava kahjumi kajastamine teenuse osutamisel ....... 239
 3. Annetuse saamine (rahas) ............................................... 240
 4. Annetuse saamine (materiaalne vara) ............................. 241
 5. Annetuse saamine (kinnisvarainvesteering) ................... 241 AVALIKU SEKTORI JA ERASEKTORI ÜKSUSTE

VAHEL SÕLMITUD TEENUSTE KONTSESSIOONI-

KOKKULEPETE KAJASTAMINE ........................................ 242

 1. Erasektori üksus kajastab finantsvara ............................. 242
 2. Erasektori üksus kajastab finantsvara (mõju kasumi-

aruandele ja bilansile) ..................................................... 245 279. Erasektori üksus kajastab immateriaalset vara ............... 246

 1. Erasektori üksus kajastab immateriaalset vara (mõju

kasumiaruandele ja bilansile)......................................... 248

 1. Erasektori üksus kajastab finantsvara ja immateriaalset

vara ................................................................................. 249

 1. Avaliku sektori üksus kajastab materiaalset põhivara.... 250
 2. Avaliku sektori üksus kajastab materiaalset põhivara

(mõju tulemiaruandele ja bilansile) ................................ 252

 

ARUANDLUSE KOOSTAMINE ........................................... 252

 1. Reguleerimiskanded ....................................................... 252
 2. Lõpetamiskanded ........................................................... 254
 3. Koondkasumiaruande koostamine ................................. 255
 4. Arvestusmeetodite muutmine ......................................... 257
 5. Raamatupidamislike hinnangute muutused .................... 258
 6. Raamatupidamislike hinnangute muutused (põhivara

piirmaksumuse korrigeerimine) ..................................... 258 290. Vigade korrigeerimine (oluline viga) ............................. 259

 1. Vigade korrigeerimine (ebaoluline viga) ....................... 260
 2. Inventeerimistulemuste kajastamine (materjali puudujääk – süüdlast ei ole kindlaks tehtud) .................. 261
 3. Inventeerimistulemuste kajastamine (materjali puudujääk – süüdlased on kindlaks tehtud) .................... 261
 4. Inventeerimistulemuste kajastamine (materjali

ülejääk) ........................................................................... 261

 1. Sündmused pärast bilansipäeva (korrigeeriv

sündmus) ........................................................................ 262

 1. Sündmused pärast bilansipäeva (mittekorrigeeriv

sündmus) ........................................................................ 262

 1. Kohustuse lühi- ja pikaajaline eristamine (enne bilansipäeva on sõlmitud kokkulepe laenu

pikendamiseks) ............................................................... 263

 1. Kohustuse lühi- ja pikaajaline eristamine (laenu pikendamise kokkulepe sõlmiti pärast bilansipäeva) ..... 263
 2. Kohustuse lühi- ja pikaajaline eristamine (ettevõte on rikkunud pikaajalise laenu lepingus sätestatud

tingimusi) ....................................................................... 264

 1. Varade ja kohustuste saldeerimine (kajastamine

netosummas) ................................................................... 265

 1. Tulude ja kulude saldeerimine (kajastamine

netosummas) ................................................................... 265 302. Ettevõtte likvideerimisbilansi koostamine ..................... 266

 1. Lõppbilansi koostamine ................................................. 269

 

LISAD

Lisa 1. Näidetes kasutatud kontoplaan ..................................... 273 Lisa 2. RTJ 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise

üldpõhimõtted (Muudetud 2009) ............................................. 276 Lisa 3. RTJ 2. Nõuded informatsiooni esitusviisile 

raamatupidamise aastaaruandes (Muudetud 2009) .................. 300

Kulude juhtimine ja arvestus**303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet**Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid