ISBN 978-9985-9910-6-0, 36 tehingut, 2013

  Hind: 15,90 eur.

  Telli...

   Seotud tooted: 303 majandustehingut. Praktilised näited.

 

Lisa sisaldab 36 alljärgnevat majandustehingu korrigeerimist - täiendust vastavalt muudatustele Raamatupidamise Toimkonna juhendites alates 01.01.2013.

Sisukord:
23. Aktsiate kajastamine bilansis õiglases väärtuses (muutused läbi omakapitali ümberhindluse reservi) ......................................................................................................................................................... 5
24. Õiglases väärtuses kajastatavate aktsiate (muutused läbi omakapitali ümberhindluse reservi) müük ............................................................................................................................................................. 5
25. Ettevõte kasutab finantsvara ostu ja müügi arvestusel väärtuspäeva meetodit, ning bilansipäev jääb tehingu- ja väärtuspäeva vahelisele perioodile ............................................................................................. 5
26. Õiglases väärtuses kajastatavate aktsiate soetus ja kajastamine bilansipäeval ...................................... 5
32. Finantsvarade allahindlus (õiglases väärtuses muutusega läbi omakapitali reservi kajastatavad võlakirjad) ...................................................................................................................................................... 5
33. Finantsvarade allahindluse tühistamine (õiglases väärtuses muutusega läbi omakapitali reservi kajastatavad võlakirjad) ............................................................................................................................. ... 5
109a. Omandatud osaluse soetusmaksumuse määramine (kui omandajal oli omandatud ettevõttes varasem osalus, kuid puudus kontroll) ......................................................................................................................... 6
109b. Omandatud osaluse soetusmaksumuse määramine ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel .......... 6
115. Dividendide maksmine, kui investeeringuobjekt maksab välja kasumit, mis on teenitud enne, kui investor soetas osaluse selles ettevõttes .................................................................................................................... 6
119. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui soetusmaksumus on omandatud netovara bilansilisest maksumusest väiksem ................................................................................................................ 7
121. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui ühe ettevõtte puhul on kaasatud ka vähemusosalus, mis ei kuulu sama kontrolli alla ............................................................................................ 7
122. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui omandaja ettevõte emiteerib omandatud netovarade soetamise eesmärgil omakapitaliinstrumente ............................................................................. 8
123. Vähemusosaluse soetus (emaettevõtte kontseptsioon) ........................................................................ 8
125. Vähemusosaluse müük (emaettevõtte kontseptsioon) .......................................................................... 9
128. Kinnisvarainvesteeringu hindamine bilansipäeval ................................................................................. 9
129. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimine ja ümberhindlus (põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe on ümberklassifitseerimise päeval positiivne) ..................................................................... 10
137. Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine (objekti ehitust finantseeritakse üldisest võõrkapitalist) ............................................................................................................................................ 10
160. Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks ............................................... 10
162. Bioloogilise vara arvelevõtmine (arvestades müügikulutusi ja transpordikulusid) .............................. 10
175. Arendusväljaminekute arvestus (uus toode) ...................................................................................... 11
177a. Firmaväärtuse edasine kajastamine ................................................................................................ 11
213. Tegevuse sihtfinantseerimise arvestus (tingimused täidetakse kolme aasta pärast).......................... 11
214. Tegevuse sihtfinantseerimise arvestus (tingimuste täitmist arvestatakse perioodi vältel) .................. 12
215. Tegevuskulude sihtfinantseerimine netomeetodil............................................................................... 12
216. Varade sihtfinantseerimine (saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärus) ................. 12
217. Varade sihtfinantseerimine (soetatud vara võetakse arvele tema netosoetusmaksumuses) ............. 13
218. Mitterahaline sihtfinantseerimine ....................................................................................................... 13
219. Sihtfinantseerimise korras saadud hoone kajastamine aastaaruandes ............................................. 14
220. Põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine ................................................................................. 14
221. Sihtfinantseerimise tagastamine.......................................................................................................... 14
222. Sihtfinantseerimine (kompleksülesanne) ............................................................................................ 14
243a. Osaühingu asutamine ilma sissemakseid tegemata (Osaühingul puudub tingimusteta nõudeõigus osaniku vastu) ............................................................................................................................................ 15
243b. Osaühingu asutamine ilma sissemakseid tegemata (Osaühingul eksisteerib tingimusteta nõue osaniku vastu. Nõuet kajastatakse saadaoleva tasu õiglases väärtuses) ............................................................... 15
243c. Osaühingu asutamine ilma sissemakseid tegemata (Osaühingul eksisteerib tingimusteta nõue osaniku vastu. Nõuet käsitletakse forward-lepinguna osadele, kajastades nimetatud lepingu alusel emiteeritavaid osasid siis, kui nende eest tasutakse) ................................................................................................................... 16
286. Koondkasumiaruande koostamine ..................................................................................................... 16
290. Vigade korrigeerimine (oluline viga) ...................................................................................................

 

Kulude juhtimine ja arvestus**303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet**Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid