Raamatupidamine, analüüs, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile

4 päeva 
I moodul Raamatupidamine ja analüüs
II moodul Finantsjuhtimine juhtimisarvestus ja controlling

Läbiviijad:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse.
Raili Kuusik,
mitmete finantskavandamise ja –juhtimise valdkonna koolituste lektor, eelarvestaja ja analüütik.

Eesmärk:
(vajalikud) teooriad praktikasse!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 • saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
 • teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises;
 • praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:
Raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

Koolituse kestvus:

4  päeva:
1. moodu:l Raamatupidamine ja analüüs 2 päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi
2. moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling 2 päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi

 

Ajakava

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmised päev:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt
Olulisemad teemad:

I Moodul

I ja II koolituspäev - Raamatupidamine.
Lektor Raili Kuusik

Raamatupidamise algtõdede värskendamine.
Olulisemad muudatused Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendutes.
Terminoloogia. Raamatupidamise printsiibid. Praktilised näited.
Aruanded ja nende sisu. Seoste tundmine. Praktiline näide.
Bilanss ja selles toimuvad muutused. Praktilised näited.
Kasumiaruannete skeemide teisendamine. Praktiline näide.
Kasumlikkus versus kasulikkus. Praktiline näide.
Rahakäibeplaan ja selle sisu. Praktiline näide.
Rahavoogude aruande meetodid, analüüs ja juhtimine. Näide.
Praktilised ülesanded lahendamiseks, tulemuste analüüs ja hindamine.
Projektijuhtimine. Tulude ja kulude kajastamine aruannetes.
Toetuste liigid ja nende sisu. Seosed aruannetega. Praktilised näited.
-Aruannete koostamine, esitamine ja kontroll.
-Praktilised ülesanded.

Analüüs ja selle vajalikkus ettevõtte igapäevases töös.
Analüüsis kasutatavad aruanded, analüüsi meetodid.
Aruannete ja meetodite kombineerimine, rakendamine. Näide.
-Praktiline töö: aruannetete struktuuri analüüs.
Horisontaalanalüüs ja vertikaalanalüüs. Näide.
Suhtarvuanalüüs. Näide.
Lühi- ja pikaajalised makseraskused. Näide.
Pankrotiohu hindamine aruannete baasil. Näide.
Järeldused ja ettepanekud juhtkonnale parendustegevuseks.
-Praktiline ülesanne lahendamiseks. Tulemuste sisuanalüüs.


II Moodul

III-IV koolituspäev – Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling
Lektor Sander Karu

Millele keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas?
Tulemuslikkuse juhtimine
Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi loomine ja arendamine
Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis
Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus
Millist strateegiat valida?
Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine
Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?
Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid
Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling
Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik
Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?
Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile
Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine
Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?
Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis
Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi
Eelarvekorraldus
Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?
Toote kuluarvestuse protsess
Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele?
Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist kuluarvestust (ABC costing)?
Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine
Tegevuspõhine kuluarvestus
Jääktulupõhise kasumi kujunemine
Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
Otsuste puu
Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis?
Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
Täiendava raha vajaduse määramine
Eelarvete koostamine
Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine) (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, eelarvestatud kasumiaruanne (tulude kulude eelarve), rahavoogude prognoos, eelarvestatud rahavoogude aruanne)
Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
Miks eelarvetest ei ole kasu?
15 soovitust eelarvete koostamiseks
Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele
Praktiline näide: Controllingu aruannete analüüs

Koolituse meetod:
Õppimine läbi tegevuse
 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

Grupi suurus piiratud!

 


Osalejate arvamusi:

Raili Kuusik - super! Meeldiv ja asjalik loeng, väga head näited elust enesest, head praktilised ülesanded, positiivne energia.
Gaily Kuusik - väga hea, kahjuks jäime veidi ajapuudusesse ja praktilisi näiteid oli vähem, muidu ok!
Sander Karu - väga huvitav ja tihe ja palju infot.

Riina Kõrtsini

Kogu koolitus oli ühtmoodi väärtuslik, ühelt poolt sai vanu teadmisi meeldivalt värskendada, teiselt poolt palju uut ja põnevat ning silmaringi laiendavat juurde. koolituse korralduse juures on suurepärane, et teooria käib käsikäes praktiliste ülesannetega. Erilised kiidusõnad Raili Kuusikule, kes oma positiivse energia ning lihtsa seletamisega tegi loengud väga nauditavaks.

Kristel Tammine

II moodul
Koolitus oli põnev, kergesti jälgitav ja mahukas. Sai ülevaate kogu finantsprotsessist. Ülesannete lahendamine kinnistas teooriat ja sai suurema selguse räägitule.

Reilika Mikk


*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

 


Rafiko OÜ on Eessti Töötukassa koolituskaardi partner.

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.